REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.MANUFAKTURACHODZIESKA.PL
Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2022


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep www.ManufakturaChodzieska.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.ManufakturaChodzieska.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.ManufakturaChodzieska.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

 • 4.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • 4.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • 4.3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
 • 4.4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne     właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. CZAT ‑ usługa elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez LiveChat, umożliwiająca prowadzenie rozmów między aktualnie zalogowanymi Usługobiorcami, a Usługodawcą.
2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.ManufakturaChodzieska.pl umożliwiający utworzenie Konta.
3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.ManufakturaChodzieska.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e‑mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
8. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
9. REGULAMIN ‑ niniejszy regulamin Sklepu.
10. SKLEP ‑ Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.ManufakturaChodzieska.pl.
11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – KEPKA Spółka z.o.o wpisana do KRS pod numerem 0000950951, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Os. Cechowe 27/28, 64‑840 Budzyń, NIP: 6070092269, REGON: 521147151, adres poczty elektronicznej (e‑mail): sklep@ManufakturaChodzieska.pl, numer telefonu: +48600444967
12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
15. ZAMÓWIENIE ‑ oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1. Sklep www.ManufakturaChodzieska.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za
pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie
wprowadzone na rynek polski.
3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na
warunkach podanych w jego opisie.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta
Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się
pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.ManufakturaChodzieska.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i
akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
9. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od
07:00 do 15:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15:00, w soboty,
niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą
realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

 

§ 4
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia
udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e‑mail.
4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:

 • 4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 • 4.2. formularz odstąpienia od umowy,
 • 4.3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e‑mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta
Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT na życzenie Klienta), który będzie dołączany do przesyłki.

 

§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 • 1.1. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,
 • 1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayPal.pl, Przelewy 24.pl),
 • 1.3. płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

2. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje
zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają
dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich
banków.
4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni
Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
5. W przypadku wyboru płatności opisanej w pkt 1.2 Produkt zostanie wysłany dopiero po jego
opłaceniu.

 

§ 6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

 • 2.1. Czas kompletowania Produktu wynosi od 3 do 4 dni roboczych.
 • 2.2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt). 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwemfirmy        kurierskiej DHL.

4. Klient może odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub
mailowym.

 

§ 7
REKLAMACJA PRODUKTU

1. Reklamacja z tytułu gwarancji.

 • 1.1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 1.2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
 • 1.3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.
 • 1.4. Gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

2. Reklamacja z tytułu rękojmi.

 • 2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 • 2.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ManufakturaChodzieska.pl lub pisemnie na adres: Os. Cechowe 27/28, 64‑840 Budzyń.
 • 2.3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 • 2.4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Os. Cechowe 27/28, 64‑840 Budzyń.
 • 2.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • 2.6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 • 2.7. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który
zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne
oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego
przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Os.
Cechowe 27/28, 64‑840 Budzyń.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.
5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego rozdziału Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich
dokonanych przez Konsumenta płatności związanych z Umową Sprzedaży, od której Konsument
odstępuje, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się
dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi
jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w
którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku
Umowy Sprzedaży:

 • 10.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • 10.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • 10.3 w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi
(Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w
terminie ściśle określonym.


§ 9
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących
Konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami
udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części
bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt
zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez
Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący
Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach
tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu,
obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności
przewoźnika.
6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu
Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

§ 10
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 • 1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
 • 1.2. prowadzenie Konta w Sklepie,
 • 1.3. korzystanie z Newslettera,
 • 1.4. korzystanie z Czatu.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach
określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych.
Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 11
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest
nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 • 2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • 2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 • 2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • 2.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Czatu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca:

 • 3.1. komputer z dostępem do Internetu,
 • 3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
 • 3.3. przeglądarka internetowa,
 • 3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób
trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 12
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu
Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@ManufakturaChodzieska.pl.
2. W powyższej wiadomości e‑mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e‑mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

§ 13
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 • 1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
 • 1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ManufakturaChodzieska.pl.
 • 1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 • 1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w
każdym czasie w drodze porozumienia stron.


§ 14
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.ManufakturaChodzieska.pl, w tym nazwa Sklepu, wygląd graficzny, zdjęcia, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. "layout"), znaki towarowe, korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji lub dozwolonego użytku) są własnością KEPKA Spółka z.o.o wpisana do KRS pod numerem 0000950951, z miejscem do wykonywania działalności oraz adresem do doręczeń: Os. Cechowe 27/28, 64‑840 Budzyń, NIP: 6070092269, REGON: 521147151,. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.ManufakturaChodzieska.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy,
któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony
www.ManufakturaChodzieska.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego
Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.ManufakturaChodzieska.pl należą do ich właściciela. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem  www.ManufakturaChodzieska.pl są objęte ochroną prawa autorskiego.


§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

 • 4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 • 4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów
rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd
polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów
Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest
na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może
skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe
dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za
pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Manufaktura Chodzieska jest jedną z nielicznych fabryk ceramiki stołowej w Polsce.

Dzięki doskonalonej przez lata technologii, jak również wiedzy i doświadczeniu, jesteśmy w stanie zagwarantować naszym klientom wyroby o najwyższych walorach jakościowych i estetycznych. Niezależny proces produkcyjny, jakim dysponujemy, umożliwia pełną kontrolę poszczególnych jego etapów, już od momentu przygotowania masy, z której wyroby powstają.